Zásady zpracování osobních údajů

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám základní informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, z jakého důvodu a pro jaký účel, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

Za účelem předejití případným nedorozuměním ohledně toho, jaký údaj je osobním údajem pro účely tohoto dokumentu, níže specifikovaný správce uvádí, že osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které mohou být použity k identifikaci osoby – subjektu údajů, nebo které jí lze jakožto fyzické osobě přiřadit. Jakékoli jiné výrazy použité v těchto Zásadách mají stejný význam jako v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pro účely těchto zásad je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování, subjektem údajů. Subjektem údajů bude zpravidla klient správce, návštěvník jeho webových stránek či účastník jím pořadaných akcí.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Alternative Perspectives s.r.o., IČO: 140 89 734, se sídlem Praha 6, U Matěje 24/3a, PSČ 160 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 360419, která je současně provozovatelem webu projektu #VítěznéPortfolio na adrese https://www.vitezneportfolio.cz/ (dále také jen „správce“).

Být správcem Vašich osobních údajů znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a v neposlední řadě zajišťujeme důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů před ztrátou či zneužitím.

Při zpracování osobních údajů fyzických osob správce vždy dodržuje zejména následující zásady:

 • veškeré osobní údaje správce vždy zpracovává pro pravdivě, jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je vzhledem k účelům zpracování osobních údajů nezbytná,

 • veškeré osobní údaje správce vždy zpracovává a chrání způsobem, který zabraňuje neoprávněnému či nahodilému přístupu, změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,

 • o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech, správce informuje subjekt osobních údajů jasně a srozumitelně,

 • správce dodržuje adekvátní technická a organizační opatření zajišťující zabezpečení zpracovávaných osobních údajů v souladu s aktuálním stavem techniky, jakož i důsledně vyžaduje dodržování závazku mlčenlivosti ze strany všech osob přicházejících do styku se zpracovávanými osobními údaji.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje primárně zpracováváme, abychom mohli efektivně zajistit pořádání debat, seminářů, vzdělávacích, společenských a podobných akcí, ať už naživo či v online prostředí, a vyřizovat požadavky, dotazy či připominky zaslané elektronicky via email či kontaktní formulář na webu projektu #VítěznéPortfolio.

Osobní údaje návštěvníků webových stránek https://www.azinvestora.info a nástupnických stránek https://www.vitezneportfolio.cz/ dále zpracováváme také proto, abychom mohli vyhodnocovat návštěvnost těchto internetových stránek a zlepšovat jejich uživatelské prostředí a funkčnost.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud osobní údaje zpracováváme, pak zpracováváme pouze následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů (to ovšem neznamená, že by u každého subjektu údajů byly zpracovávány všechny níže uvedené osobní údaje):

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, datum narození,

 • informace o procházení internetových stránek: cookies, IP adresa, informace o Vašem zařízení,

 • osobní údaje viditelné / přístupné při účasti na on-line akci (chaty, video konference, apod.),

 • záznamy komunikace vedené mezi správcem a subjektem údajů prostřednictvím písemných záznamů z osobních jednání, uchováváním elektronické komunikace (email, kontaktní formulář na webu projektu #VítěznéPortfolio) a nahráváním a uchováváním záznamů z akcí pořádaných v rámci projektu #VítěznéPortfolio.

Abychom byli schopni vyhodnocovat návštěvnost našich internetových stránek a zlepšovat jejich uživatelské prostředí a funkčnost, naše internetové stránky používají cookies, tj. jednoduché textové soubory, které navštívená internetová stránka odešle do Vašeho internetového prohlížeče. Internetové stránky používají anonymní cookies Google Analytics poskytované společností Google Inc. za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Pravidla pro použití cookies si můžete nastavit ve Vašem prohlížeči. Pokud bude mít Váš webový prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany internetových stránek (webu) správce. Pokud nebudete chtít cookies využívat, je možné jejich používání zablokovat, což však může mít vliv na funkčnost navštívených internetových stránek správce.

Důvod zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není výslovně uvedeno jinak, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, případně v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména pro účely:

 • péče o klienty – v tomto případě jde o aktivity, které nepředstavují přímo plnění smlouvy či jiný zákonný rámec pro zpracování osobních údajů, ale z pohledu správce představují nedílnou součást naplňování smluvního vztahu správce s klienty tak, aby správce mohl tento vztah s klienty udržovat a rozvíjet,

 • nabízení obvyklých produktů a služeb správce klientům – jedná se o šíření informací, nabízení produktů a služeb správce a jeho obchodních partnerů uvedených na webu projektu #VítěznéPortfolio,

 • zlepšování kvality produktů a služeb správce - jde o činnosti, které jsou do jisté míry součástí péče o klienty a které jsou zaměřené na to, aby produkty a služby správce reagovaly na aktuální potřeby jeho klientů, včetně sledování statistických údajů,

 • dokládání skutečností, které správce potřebuje doložit orgánům veřejné moci či třetím osobám.

Bude-li to z hlediska právní úpravy nutné, v některých případech Vás rovněž můžeme požádat o Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

V případě nezájmu o odběr nabídek obvyklých produktů a služeb máte samozřejmě možnost tento odběr kdykoli ukončit.

Účel zpracování Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění naší komunikace s Vámi, jež souvisí s Vaší účastí na jednotlivých akcích pořádaných v rámci projektu #VítěznéPortfolio v prezenční či on-line formě, které jsou uveřejňovány na webu projektu #ViteznePortfolio, nebo projeveným zájmem o související produkty prezentované na webu projektu #ViteznePortfolio. Vaše osobní údaje dalé zpracováváme za účelem zabezpečení administrativních záležitostí s tím spojených a pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení a materiálů týkajících se projektu #VítěznéPortfolio,   včetně materiálů týkajících se partnerů projektu #VítěznéPortfolio, jejichž seznam je dostupný na webu projektu #ViteznePortfolio na adrese https://www.vitezneportfolio.cz. Vaše osobní údaje dále zpracováváme, abychom mohli hodnotit návštěvnost našich internetových stránek, optimalizovat jejich nastavení a zlepšovat jejich funkčnost.

Obchodní sdělení

Vaše osobní údaje využíváme mimo jiné za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se projektu #VítěznéPortfolio a vlastních služeb správce v oblasti analytické a poradenské činnosti, ekonomického vzdělávání a osvěty. Tyto údaje můžeme pro zasílání použít pouze, pokud jste takovou možnost neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení na emailu info@vitezneportfolio.cz Vezměte však prosím na vědomí, že ne vždy se jedná o obchodní sdělení, když Vás kontaktujeme. Vaše kontaktní údaje využíváme i pro komunikaci s Vámi nebo např. rozesílání informací o aktualizaci těchto zásad zpracování osobních údajů.

Od koho Vaše osobní údaje získáváme?

Naprostou většinu Vašich osobních údajů získáváme přímo od Vás coby subjektů údajů. Někdy také osobní údaje získáváme od jiné třetí strany, například od partnera pořádané akce.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.  Není-li stanoveno jinak, je dobou nezbytnou zpravidla doba 24 měsíců.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme standardně nikomu mimo partnerů pořádaných akcí, jejichž seznam je uveden na webu projektu #VítěznéPortfolio a kteří získávají pouze některé základní údaje.

Upozorňujeme, že osobní údaje zpracovávané podle těchto zásad mohou být dále zpřístupněny oprávněným státním orgánům, institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění právních povinností nebo našich povinností ze smlouvy, je-li to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, můžeme předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří nás podporují při přípravě akcí v rámci projektu #ViteznePortfolio. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí odpovídající technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na to být plně informováni o zpracování svých osobních údajů.

Máte právo vědět, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a získat od nás informace o účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.

Máte právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely, nebo odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují pro nás žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů přímo shora uvedenému správci osobních údajů a máte právo se obrátit se se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz. Další informace o Vašich právech jsou dostupné také na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Kontaktní údaje

Pokud budete mít jakékoliv dotazy stran zpracování svých osobních údajů, neváhejte se se svým dotazem obrátit na kontaktní osobu správce, kterou je pan Roman Chlupatý, email: info@vitezneportfolio.cz